ถนนสายความหวัง

posted on 31 Dec 2007 15:32 by anywhereis

 

.

 วั น ข้ า ง ห น้ า
ท า ง ข้ า ง ห น้ า
ถ น น  ส า ย ค ว า ม ห วั ง

. . .

มุ่ ง มั่ น
ตั้ ง ใ จ
ก้ า ว ไ ป ใ ห้ สุ ด ฝั่ ง

. . .

วั น เ ลื่ อ น  เ ดื อ น ข ยั บ
พ้ น ผ่ า น ข้ า ม ปี
ใ จ ยั ง ม า  ท า ง ยั ง มี 
. . . . .

 .

.

.

.

 

- บอกตัวเองว่าอย่าท้อ ทางยังมี หากใจยังมา ฉันต้องก้าวเดินต่อไป ..

Comment

Comment:

Tweet

ยังแอบมีถนนสายนี้ของตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะ
ฝันดีนะคะbig smile

#9 By นาฬิกาทราย on 2008-02-26 22:05

เมื่อมีใจ
ก็จงใช้
ให้นำทาง

big smile

#8 By No Meaning on 2008-02-12 08:58

สวัสดีปีใหม่ 2551 คับผมsurprised smile

#7 By eaxza on 2008-01-08 23:24

ทางข้างหน้ายังมี
รีบก้าวต่อ
ก่อนที่มันจะหายไป

#6 By Jasmine✿Lala~ on 2008-01-06 18:24

เดินไปด้วยกันค่ะ
มีความสุขมากๆน๊าbig smile

#5 By นาฬิกาทราย on 2008-01-06 10:16

ก้าวต่อไป ตามเส้นทาง ที่ส่องสว่าง ด้วยแสงแห่งความหวังconfused smile
.
ชีวิตยังมีหวังเสมอ
.
มีความสุข ในปีใหม่นะคะsurprised smile

#4 By cha_ame on 2008-01-01 13:52

big smile

#3 By ดาวถัดมา on 2007-12-31 23:55

ใจยังมา ทางยังมี
ใจยังมี ทางยังมา
เดินตามใจ ไปตามทางbig smile
"คนเราไปถึงจุดหมายได้ ถ้าใจมุ่งมั่น "

เพื่อนบอกมาอีกทีค่ะ ^_^ ได้ฟังประโยคนี้ตอนเหนื่อยๆ ท้อๆ พาลน้ำตาเกือบไหล

#1 By *รักเร้น* on 2007-12-31 17:26